اسم فامیل ساده

این بازی دقیقاً مشابه همان اسم فامیل زمان کودکی است. بدین صورت که یک حرف به صورت تصادفی توسط سیستم انتخاب می شود و کاربران می بایست در حداکثر زمان 180 ثانیه تمامی فیلد های مربوطه را پر کنند. اگر کاربری در زمانی کوتاهتر توانست تمامی فیلدهای بازی را پر کند می تواند با فشردن دکمه استپ بازی را متوقف کند.


دوئل اسم فامیل

این بازی بین دو نفر در مدت زمان کوتاه 15 ثانیه برگزار می شود و قوانین آن دقیقا مانند اسم فامیل ساده می باشد. شرکت کنندگان در این بازی می بایست حداکثر سرعت عمل ممکن را داشته باشند تا برنده شوند.


اسم فامیل نقطه ای

در این بازی به جای حرف یک عدد توسط سیستم به صورت تصادفی به کاربران نمایش داده می شود و کاربران می بایست بر اساس تعداد نقطه کلمات، فیلدهای بازی را کامل کنند.


اسم فامیل خفن ها

تنها تفاوت این بازی نسبت به اسم فامیل ساده آن است که به جای حرف اول کلمه، کلماتی می بایست توسط کاربر انتخاب شود که حرف دوم آن با حرف انتخابی سیستم یکی باشد.


اسم فامیل زنجیری

در این بازی تنها کلمه اول ( اسم ) می بایست بر اساس حرف پیشنهادی سیستم انتخاب شود و بقیه کلمات می بایست بر اساس حرف آخر کلمه قبل از خود انتخاب شوند.


اسم فامیل حرف آخر

تنها تفاوت این بازی نسبت به اسم فامیل ساده آن است که به جای حرف اول کلمه، کلماتی می بایست توسط کاربر انتخاب شود که حرف آخر آن با حرف انتخابی سیستم یکی باشد.