?
اسم فامیل ساده
1نفر
20 سکه
در حال بازی
?
اسم فامیل ساده
1نفر
20 سکه
?
اسم فامیل ساده
7نفر
20 سکه
در حال بازی
?
دوئل اسم فامیل
1نفر
50 سکه
در حال بازی